Home » Other » Politianmeldelse av journalist

Politianmeldelse av journalist

Oslo Politidistrikt
Postboks 8101 Dep
0032 Oslo

 

 

Politianmeldelse av journalist i XXXXXXX

En del journalister og bloggere har trolig hatt tilgang til en versjon av mine private data. Dette er data som noen trolig har skaffet seg tilgang til gjennom hacking som senere trolig er manipulert. Motivet ved datainnbruddet har vært et større prosjekt jeg jobbet med i perioden 2005-2011 som kan ha stor økonomisk verdi, som trolig har vært motiv i 22. juli saken. Jeg hadde eierskap til dette prosjektet. Datatyveriet har fått konsekvenser og mennesker med motiv i prosjektet mitt har misbrukt disse dataene på forskjellige måter, nettopp med motiv i prosjektet mitt.

Det er nødvendig å statuere et eksempel både for bloggere og journalister, og jeg politianmelder derfor XXXXXX XXXXXXX som jeg mistenker har brutt straffelovens paragraf 332 og åndsverkloven paragraf 45c, enten ved å besitte en versjon av mine private data eller samarbeide med noen som gjør det. Dette er samme lovparagrafer som ble brukt i Snapchat saken.

Ikke noe av det jeg har skrevet privat har vært planer om å begå eller oppfordre noen til å begå straffbare handlinger.

Dersom journalisten besitter data som beskrevet over skulle han allerede ha kontaktet politiet og informert om hvor han har fått det fra. Den parten kan ha begått alvorlige lovbrudd.

Redaktører og journalister er kjent med at misbruk av private data er ulovlig enten det er snakk om manipulerte data eller ikke.

Det er viktig at saken tas alvorlig nettopp for å forebygge fremtidige lovbrudd.

Viser også til politianmeldelse som ligger hos Spesialenheten for politisaker med referanse
XXXXXXXXXXX. Om politiet påvirker eller er kjent med disse journalistenes misbruk av mine data, noe jeg tror de har vært, bryter politiet blant annet straffeloven:

§ 139. Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater å anmelde til politiet eller på
annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen vil bli eller er begått.

Jeg er kjent med anmelder- og vitneansvaret og ønsker skyldige tiltalt og straffet.

 

Oslo, 14.03.2017

_______________________
Christian Morten Borge
Personnr. XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX

By | 14 March, 2017 |