Home » Other » Politianmeldelse av Psykiatrisk sykehus

Politianmeldelse av Psykiatrisk sykehus

 

Christian M. Borge
Silurveien 1B
0380 Oslo

Oslo Politidistrikt
Postboks 8101 Dep.
0032 Oslo

 

Politianmeldelse

Viser til politianmeldelse som ligger hos Spesialenheten for politisaker med referanse 10966069 146/17-123, og tidligere anmeldelser til politi og Spesialenheten som både omhandler tyveri og heleri av data samt 22. juli saken.

Jeg politianmelder herved “Sykehusnavn ikke oppgitt her av hensyn til sykehuset” for følgende straffbare forhold:

1) Mistanke om grov korrupsjon

2) Grove feil i journalføring med konsekvenser for meg (også for andre?).

Dette medvirket blant annet til en forlenget opphold ved sykehuset i 2015, og at politi, ambulanser og til og med brannvesen i perioder i etterkant bedrev en grov personforfølgelse av meg. I dag er ikke det et problem men det var forstyrrende da det foregikk.

Sykehuset anmeldes fordi de ikke selv har tatt initiativ til å påse at innhold i journal har vært korrekt og for ikke å ha rettet opp feil i tide til tross for at anmodning om retting er sendt rekommendert.

I en tilbakemelding fra sykehuset datert 13.12.2017 går det frem at de ikke har mottatt brevet jeg sendte rekommendert, og jeg spør meg om forklaringen på det er korrupsjon.

De anmeldes nå for å påse at en slik retting gjennomføres så snart som mulig.

Retting av helsejournaler skal gå raskt fordi det noen ganger kan handle om liv og helse. Det virker ikke som om det er praksis i dag innen psykiatri og helsevesen.

Jeg har det bra i dag takket være min egen årvåkenhet og at jeg har påpekt en del feil blant annet gjennom bloggen min www.borgesblog.com .

Utover at det er viktig at innhold i en journal er korrekt fordi en journal følger en resten av livet, så er dette et tilbakelagt kapittel i min historie,

Jeg er kjent med anmelder og vitneansvaret og ønsker at politi tar kontakt med sykehuset for å påse at journalene rettes. Jeg ønsker også at ansvarlige for retting av journal ved sykehuset tiltales og straffes om journaler ikke rettes innen 5 uker fra dagens dato, og og at sykehuset betaler meg kompensasjon for feilene de har gjort og konsekvensene av dem. Jeg ønsker ikke bruke tid på en rettssak for å få utbetalt en slik kompensasjon, og det skulle heller ikke pasienter eller tidligere pasienter trenge å gjøre i slike saker. Dette skulle være en enkel sak å rydde opp i og jeg foreslår at sykehusene begynner med å telle ord som er lagt til eller endret og betaler en kompensasjon blant annet på grunnlag av det. Mitt kontonummer er x.

Oslo, __________________

_________________________________
Christian Morten Borge, personnr. X

www.borgesblog.com

Vedlegg:

Vedlegg:
-Brukes til retting: “Ønske om at følgende informasjon legges til eller rettes i journal,
oppdatert desember 2017″ (12 sider)
-Brev sendt rekommendert til sykehuset om retting av journal 14.10.2017 (14 sider)
-Tilbakemelding fra sykehuset ang. retting av journal (1 side)
-CV (2 sider)

 

 

Ønske om at følgende informasjon legges til eller rettes i journal

Oppdatert desember 2017

(Understreket tekst er sitater henter fra pasientjournalen)

Enkelte endringer er gjort i denne versjonen av hensyn til enkeltpersoner

Kommentar til innkomstnotat v/overlege 25.08.2015

I perioden 2005-2011 arbeidet jeg med et prosjekt innen idrett (https://oponentus.wordpress.com/) ved siden av mitt arbeide ved Ikea. Jeg var ved Ikea fra 2006-2008 og jeg vil si dette idrettsprosjektet var mitt viktigste arbeide i denne perioden.

Prosjektet mottok stipend fra Innovasjon Norge i 2006/2007 og var registrert som Skattefunn prosjekt i perioden 2008-2012. Arbeidet bestod først og fremst av systemplanlegging men også regnskapsføring (10-20% stilling) derav bilagsføring, bankbetalinger, avstemming av balansekonti, rapportering gjennom Altinn, remittering, noe lønn, årsoppgjør og årsregnskap. Det var gradvis redusert aktivitet fra midten av 2011 i dette prosjektet på grunn av spesielle forhold jeg opplevde en periode etter mai 2011. Gjennom prosjektet kom jeg frem til en ny metode for gjennomføring av cuper som kan brukes i hele verden. Metoden var patenterbar men ga meg ikke patent, og er godt beskrevet i en amerikansk patensøknad innlevert av meg etter 2011. Metoden tar i bruk klokken blant annet for å gjennomføre turneringer etter et oppsatt tidsskjema og ville derfor også i Norge vært patenterbar fordi det innebærer at løsningen også har en teknisk side (når noe styres etter klokken så er det faktisk teknisk). Jeg mener også andre deler av systemet hadde oppinnerhøyde i enkelte andre land rett og slett fordi det skilte seg så mye fra andre løsninger, og patentreglene er litt forskjellige fra land til land.

Prosjektet var stort og patentsøknaden hadde også verdi som et dokumentasjon på opphavsrett. Opphavsrett er nok ansett for å være den viktigste typen beskyttelse for programvare så at jeg ikke fikk patent var ikke avgjørende, men det hadde selvfølgelig vært en fordel å få det.

Dette prosjektet har vært motiv for en eller flere parter som har skapt problem for meg i noen år, kanskje fordi de har ansett meg for å være en trussel, fordi jeg har hatt eierskap og vært opphavsperson til noe som hadde stort potensiale. Jeg spør meg også om prosjektet har vært brukt av mennesker med pakistansk bakgrunn til å få innpass i noen miljøer etter krigen mot terrorisme som har pågått i en del år etter 2011. Jeg kontaktet et norsk selskap i 2005 som jeg betalte for å programmere ideene mine som sendte som sendte programmeringsoppgaver videre til et selskap i Pakistan som hadde en hovedeier som var bosatt i Fredrikstad. Jeg laget alle planer for løsningen og ideer av betydning for patentsøknaden kom også fra meg.

Ved siden av min gründervirksomhet kjøpte og solgte jeg aksjer gjennom NUFet Sebelroth i perioden 2008-2012 og dette ga meg meg samlet sett en grei ekstrainntekt i perioden 2008-2011. Tror jeg tjente netto omtrent en million kroner på det. Jeg fikk også pusset opp og solgt en leilighet i 2010/2011 som jeg solgte med nettogevinst på 700000-800000 kroner sommeren 2011 (ble kjøpt for 2,1 mill og solgt for 3,3 sommeren 2011). Meningen var at jeg skulle bli boende i denne leiligheten men på grunn av en nabo flyttet jeg et par ganger den sommeren (understreker at jeg ikke ønsker personen noe vondt men dette hører også med til historien). Det var ingen andre forklaringer på mine flyttinger enn at jeg følte meg tvunget til å flytte men jeg mener noen kan ha prøvd å tillegge mine flyttinger andre forklaringer enn det som er riktig. Når jeg ser tilbake på årene som har vært i dag så mener jeg en part som har fulgt tastetrykkene mine har brukt det aktivt nettopp til å manipulere forhold rundt meg i flere år. Flyttingen min til Pelvikveien på Snarøya hadde bare en forklaring, at jeg trengte et nytt sted å bo.

I 2011 anså jeg koblingene for å være for svake til at jeg så noen sammenheng mellom frastjålne data og at noen har brukt det systematisk i forsøk på å manipulere forhold rundt meg (det var rett og slett for diffust og virkelighetsfjernt til at det kunne være noe mer enn mistanker i 2011) men med tiden er det blitt mer og mer klart for meg at det må ha skjedd. Jeg vil si at bevisstheten min rundt det har styrket seg proposjonalt med tiden etter mai 2011. Det henger nok blant annet sammen med påminnelser jeg har fått, blant annet gjennom media de siste årene. I 2011 handlet det mer om at underbevisstheten min ante en mistanke. Når man sitter og skriver noe privat, i troen på at det er privat, hvorfor skulle jeg tenkt noe annet? Det kunne være tilfeldigheter.

I mitt hode er det sunn fornuft at politi hadde kontaktet meg om jeg var mistenkt for et eller annet, og at de hadde tatt kontakt om de var nyskjerrige på hva jeg bedrev privat. Det henger rett og slett ikke på greip at noen kan sitte og følge ens tastetrykk på en PC som ikke er oppkoblet internett uten at man er kjent med det.

Jeg har ikke begått noen som helst alvorlige lovbrudd i perioden 2005 og frem til i dag. Jeg sendte ut noen epost som handlet om vrangforestillinger i 2015 men ikke noe ut over det. Før 2005 heller aldri alvorlige lovbrudd eller lovbrudd som er av noen som helst betydning i denne sammenheng. Noen feil gjør de fleste gjenom livet. Derimot hadde jeg en angst knyttet til stalkingen og mistanken rundt datatyveriet. Følger man loven skulle dette datatyveriet vært politianmeldt allerede i 2011 og jeg skulle trolig hatt politiets hjelp på grunn av det. Jeg hadde ikke noe med 22. juli å gjøre og har aldri trengt for eksempel benådning.

Hadde noen snakket med meg om dette datatyveriet i 2011 så hadde jeg fått en forståelse for hva som måtte ha skjedd. Det hadde vært mulig å kalle inn vitner for eksempel som kunne bekrefte hva jeg hadde drevet med i flere år. Man kunne ettergått søkehistorikken min på google, epostkontoer osv. Prosjektet mitt ville selvfølgelig bli avdekket som et mulig motiv av en forsvarsadvokat hvis det hadde vært behov for det.

Ellers har jeg vedlagt Cven min som viser hva jeg har gjort gjennom livet mitt.

Kommentar til Psykiatrisk sykehistorie

«X uttrykte bekymring for pasientens psykiske helsetilstand for ca 10 år siden».

Om noen har uttrykt det hvor har de det fra? Jeg fungerte bra den gang og i hele perioden 2005-2011. Jeg var i jobb i denne perioden og lyktes på flere måter med det jeg drev med. Så hvem har uttrykt det?

Jeg fungerte greit på Ikea, og selv om jeg ikke hadde økonomisk suksess med idrettsprosjektet mitt så kan vel ingen påstå at det å komme frem til noe nytt som kan brukes i hele verden er å feile? At jeg tjente halvannen million kroner på aksjehandel i perioden 2008-2010 er vel heller ikke så dårlig med egenkapital på 1,5 millioner kroner?

«Han har fra 2009 følt seg forfulgt av amerikansk etteretningstjeneste».

Det er ikke riktig. Det var et nettverk av yngre mennesker som stalket meg fra tid til annen og jeg var usikker på hvem som stod bak men mener det kan knyttes til stjåle private data (noen har lagt inn en keylogger på Pcen min og fanget opp data jeg ikke en gang har lagret), og prosjektet jeg arbeidet med i flere år som har vært motiv for andre. Det var plagsomt men jeg taklet det uten å gjøre noe som helst galt. Det har vært begått flere lovbrudd mot meg over en lang periode etter 2005 som skulle vært stoppet i 2011 men fortsatte fordi politi rett og slett ikke har fulgt godt nok med, eller at parter med for mye makt har påvirket forhold i feil retning. Jeg mener fremdeles en part som kan knyttes til datatyveriet trolig kan knyttes til Anders Behring Breivik.

Jeg mener fremdeles noen bør konfrontere og snakke med ham om hva som kan ha påvirket ham forut for 22. juli, for jeg mener noen må ha holdt tilbake informasjon. Jeg har aldri verken truffet eller hatt kontakt med Anders Behring Breivik, og har selvfølgelig aldri hatt noe å gjøre med det som skjedde den 22. juli.

Kommentar til Aktuelt:

«Det forelå begjæring om tvungen legeundersøkelse, etter pasientens familie gjentatte ganger hadde uttrykt bekymring over pasientens fastlåste vrangforestillinger. På legevakten fortalte pas om organisert, kriminelle nettverk som angivelig forsøkte å ødelegge for ham. »

Det er en spesiell sak så jeg forstår bekymringen min familie hadde den gang. Når det er sagt så mener jeg et nettverk av mennesker har vært ute etter prosjektet mitt. Om de kaller seg en bedrift, et nettverk av forretningsfolk eller noe annet vet jeg ikke. Men måten de opererer på eller har operert på antyder organisert kriminalitet enten det er politi eller andre som står bak.

Kommentar til Forløp på Vinderen:

«I sin samtale med sin behandler har han fortalt om forfølgelsesvrangforestillinger siden 2011, som blant annet har innbefattet Anders Behring Breivik.»

Jeg har jo aldri verken snakket med eller vært i kontakt med Anders Behring Breivik, og visste ikke hvordan han så ut før jeg så ham avbildet i avisen, så det at et nettverk av mennesker fra tid til annen før innleggelsen min bedrev en personforfølgelse av meg hadde ikke noe med Anders Behring Breivik å gjøre. Om de som stod bak personforfølgelsen har tenkt annerledes er mulig, i så fall har de hatt vrangforestillinger for jeg har aldri vært noen fysisk trussel mot noen. Og det er der jeg mener problemet har ligget. De har jo skapt en masse problemer og skulle nok hatt psykisk helsehjelp selv. Jeg lurer på om de kan ha medvirket til innleggelsen.

«Han har hatt opplevelse av at personer har vært i leiligheten hans og stjålet ting, og har følt seg overvåket av avanserte kameraer.»

Jeg mener noen har fulgt mine tastetrykk over en lang periode og har lurt på om jeg er blitt frastjålet en ting eller to de siste årene. Men hovedproblemet har vært datatyveri og at noen har misbrukt mine data uten at jeg har samtykket til det.

Ellers er dagens teknologi så avansert, og for å være ærlig så vet jeg ikke om jeg har vært overvåket av avanserte kameraer eller ikke i årene som har vært men jeg har aldri samtykket til det. Når det er sagt har jeg ikke noe å skjule og hadde egentlig ikke gjort meg noe om det hadde skjedd.

«Han har også vært usikker på om psykiatrien har vært involvert i sammensvergelsen, som angivelig politiet, Nav og Skatteetaten har stått bak.»

Jeg mener noen har trukket i tråder rundt meg ja og den parten har gått alt for langt. Måten de opererer på kunne nesten fått hvem som helst til å fremstå som en helt annen person enn den personen faktisk er, så jeg mener parten er syk.

Jeg mener noen kan ha trukket i tråder disse stedene ja, men det begrenser seg nok til at en eller annen person hos politi eller annen etterforkningsenhet har forsøkt påvirke personer jeg har hatt kontakt med. Det er jo lett for politi som har nok myndighet å følge min mobil- eller elektroniske kommunikasjon for å finne ut hvilke saksbehandlere som er på sakene mine og si et eller annet som hadde skapt nok usikkerhet til å lage problemer i saker som var under behandling. Som nevnt – de har gått alt for langt og jeg mener de må ha brutt flere lover.

Kommentar til Psykiatrisk status presens ved innleggelse den 25.08.2015 kl 1030

«Han presenterer paranoide vrangforestillinger som hovedsakelig er av persekutorisk karakter, men som også har grandiose innslag».

I saker som omhandler terrorisme kan også utenlandske staters etteretningstjenester være involvert. Jeg vet ikke nøyaktig hvem som stod bak det jeg opplevde som et problem forut for innleggelsen min i 2015. Det er helt ok om noen har fulgt med på eller følger med på meg men det som er viktig er at informasjon ikke misbrukes. Ødelegger de for meg på noen måte, enten i jobbsammenheng eller i kjærlighetsliv, så tar de bort det de flerste vil mene handler om å få dekket sine primærbehov.

At jeg har funnet opp noe som endrer måten cuper gjennomføres på i hele verden er jo ikke en grandios vrangforestilling. Det er en realitet. Om andre mener jeg ikke har gjort det så lyger de rett og slett, trolig fordi de har en motstridende interesse.

«Han forteller at det hele startet da han våren 2011 forsøkte å få patent på en metode som skulle forbedre gjennomføringen av cup-kamper.»

Løsningen jeg planla var stor og skilte seg veldig mye fra andre løsninger i 2011. Det tok meg lang tid å tenke meg frem til forskjellige sider ved den. Patentsøknaden jeg innleverte var først og fremst tenkt som et opphavsrettslig dokument som også har en verdi, men jeg innså etterhvert at løsningen i tillegg kunne ha oppfinnerhøyde. Jeg fikk egentlig dårlige råd fra forskjellige parter forut for innlevering av denne søknaden i april 2011, kanskje på grunn av manglende forståelse og kunnskap om oppfinnelser knyttet til den type løsninger i Norge. Patentregelverket er som nevnt også forskjellig i forskjellige land. Og når man innleverer slike patentsøknader kan prosessen knyttet til søknaden pågå i veldig mange år.

I USA er det faktisk slik såvidt jeg vet at det er opphavspersonen, eller den som er first to patent, som er parten som får råderett over en oppfinnelse. Der er man opptatt av realiteter og jeg har et inntrykk av at det har vært en helt annen respekt for oppfinnelser der enn i Norge. Kanskje en av årsakene til at USA ligger så langt fremme på mange områder.

«Han mener han da ble frastjålet datainformasjon, som siden skal ha blitt linket til Anders Behring Breivik».

Jeg mener det ikke er noen tvil om at noen må ha stjålet data som stammer fra mine private tastetrykk. Og jeg mener Anders Behring Breivik eller en av de han evt. har samarbeidet med (om han har samarbeidet med noen) må ha hatt tilgang til det. Det som er helt håpløst for meg er at data det gjelder kan være manipulert eller omskrevet. Antakelig er det det, og det ville jo sjekket ut meg av saken med en gang og holdt riktig part ansvarlig. Parter ser ut til å ha glemt at jeg har opplevd dette datatyveriet som en stor belastning i noen år – ikke noe annet. Det har vært begått lovbrudd mot meg i flere år siden 2005 og parter har ikke vært holdt ansvarlig for å ha begått disse lovbruddene.

«Han sier han har brukt sosiale medier for å sikre seg, i tilfelle det skulle skje ham noe fryktelig».

Jeg har brukt sosiale medier først og fremst for å forhindre at det skal skje meg og andre noe. Jeg tror det å informere kan være forebyggende, og saker som 22. juli saken er for alvorlig til at man kan la usikkerhet rundt ens egen person bestå ubesvart. Man trenger ikke skrive om alt i media men parter berørt bør snakkes med. Noe skal man kanskje ikke skrive om i media rett og slett av menneskelige hensyn og pressen har jo noe som heter vær varsom plakaten.

«Han blir litt vag når jeg spør ham om tanketyveri eller tankepåvirkning, men han vil ikke utelukke at det er noen som har forsøkt å påvirke ham».

Mine private data handlet av og til bare om å prøve å forstå ting. Jeg har blant annet vært nyskjerrig på kriminalitet og terrorisme og har derfor noen ganger skrevet noe privat rundt det. Aldri noen planer. Bare litt tilfeldige tastetrykk.

«Han har ikke opplevd å motta entydige beskjeder gjennom media,..»

Jeg mener at enkelte journalister har begått lovbrudd som omhandler både tyveri og heleri av data, ved at de har besittet eller misbrukt sjålne data i forsøk på å stoppe meg i arbeidet med idrettsprosjektet mitt. Jeg mener flere må ha fått med seg det, og jeg vil faktisk påstå at om ingen er villige til å bekrefte det, om det en gang hadde blitt en sak, så er det rett og slett mange løgnere i Norge.

«Pas er av den oppfatning at vrangforestillingene er reelle, og han har derfor ingen sykdomsinnsikt.»

Det største problemet forut for innleggelsen var et nettverk av personer som stalket meg. Det var ingen vrangfortestilling.

En av forklaringene på innleggelsen var nok politianmeldelsen jeg sendte rundt forut for innleggelsen, som jeg skulle gått grundigere gjennom og hatt mer tid til å bearbeide før jeg sendte ut. Noe var vrangforestillinger og noe var ikke det, og noe har jeg ikke kjent igjen senere når jeg har sett tilbake på teksten.

Jeg forstår at innhold kan ha skapt usikkerhet uten at jeg ser grunn til å utdype det mer akkurat her. Om noen ønsker mer informasjon rundt dette har jeg lagt ut videoer på youtube som kan sees fra bloggen min www.borgesblog.com

Kommentar til 27.08.15 Forløpsnotat v/overlege

«Han har hatt tanker om at mange av problemene hans skyldes det faktum at han bor så nær Uranienborg skole;…»

Ullern skole skulle det være. I dag så tror jeg ikke det hadde noe å si hvor jeg bodde. Jeg tror nettverket av personer som stod bak stalkingen gjorde det målrettet pga. prosjektet mitt. Uansett skulle de hatt psykisk helsehjelp, egentlig skulle nok noen ha sittet i fengsel men jeg har ikke noe behov for at de gjør det. Og det er ikke opp til meg å avgjøre.

Kommentar til 08.09.15 Forløpsnotat 

«Han kan fortelle at det arbeides med pasientens sak, men at arbeidet blir vanskelig da pasient ikke ønsker å innlevere de papirene som trengs for å fatte vedtak om å utbetale sosialstønad.»

Det stemmer ikke. Jeg hadde innlevert alle nødvendige papirer så der gjorde faktisk saksbehandler feil, og skapte problemer ut av ingen ting.

Kommentar til 09.09.15 Forløpsnotat v/overlege

«Han ønsker å forklare meg at irritasjonen han uttrykte overfor miljøpersonalet i går kveld, ikke var tegn på sinne. Jeg sier til ham at det må være lov til å være irritert når man blir innlagt mot ens egen vilje.»

Jeg kan ikke huske mange uenigheter med personalet, jeg opplevde alle som hyggelige, men kan huske at jeg opplevde et av medikamentene jeg fikk som et stort problem. Kommer nærmere inn på det senere i rettingen.

«Pas viser stadig mindre sykdomsinnsikt, og han har store problemer med å opprettholde den høflige, korrekte og vennlige fasaden han har hatt siden innkomst på avdelingen».

Jeg kan ikke huske at jeg var uhøflig mot noen så dette skulle vært skrevet noe mer om. Men om jeg har uttrykt noe irritasjon i en eller annen sammenheng er godt mulig. Kan det ha vært i forbindelse med Navs feil? Jeg syns jeg tok innleggelsen pent til tross for forhold forut for innleggelsen som handlet om flere lovbrudd fra andres side.

Men det er ok om overlegen oppfattet det sånn. I så fall beklager jeg det i dag.

Kommentar til 11.09.2017 Forløpsnotat v/lege i spesialisering

«Sier han har hatt det vanskelig de siste årene».

Når jeg tenker tilbake på årene forut før innleggelsen så hadde jeg det normalt fint. Men jeg hadde spesielle utfordringer av og til som blant annet trolig kan knyttes til prosjektet jeg jobbet med. Utfordringene var blant annet å måtte forholde seg til stalking fra tid til annen, tyveri av private data og misbruk av det.

«Sykepleier X fra posten kontakter u.t. i ettermiddag og forteller at pasienten har ringt posten og fortalt han er på en ambassade for å søke asyl».

Jeg lurer på om det var bivirkninger av medikamentet jeg fikk og at det tok for lang tid før personalet responderte på tilbakemeldingene mine som medførte at jeg dro til ambassaden.

Kommentar til 14.09.2017 Forløpsnotat v/lege i spesialisering

«Han understreker at han kan bevise alle sine påstander»

Jeg husker jeg brukte det uttrykket. Men viktig å presisere at det jeg kan bevise handler om det jeg selv har gjort og drevet med i en del år. Som prosjektet jeg arbeidet med i flere år som jeg mener har vært motiv for noen som jeg mener har begått en del lovbrudd mot meg.

Kommentar til 14.09.2017 Vedtaksnotat v/lege i spesialisering

«Han er imidlertid under betydelig påkjenning i det han mener seg urettmessig behandlet og sier seg uenig i at han lider av vrangforestillinger.»

Jeg ønsker å utdype hva jeg mener jeg følte den gangen:

-Jeg opplevde innleggelsen som unødvendig og ikke riktig og var innstilt på å klage til kontrollkommisjonen, men tilpasset meg og aksepterte at jeg bare måtte forholde meg til vedtaket som ble fattet ganske raskt (samme døgnet som jeg ble innlagt ved Psykiatrisk avdeling vinderen mener jeg). Jeg vil si at det var ubekvemt å få innskrenket friheten sin men det gikk fint å forholde seg til det.

– Hjemme følte jeg at jeg hadde full kontroll over angsten min noe jeg ikke følte jeg hadde på avdelingen fordi det var mange ukjente mennesker der. Det er riktig det som står i et journalnotat om stolen foran døren før jeg skulle legge meg på kvelden. Det var da angsten meldte seg.

-Jeg opplevde spesielt et medikament som et problem. Det var et problem for meg som vedvarte til vi fikk byttet det ut med et annet. Ellers likte jeg ikke å måtte ta medisiner under tvang men aksepterte også det.

-Jeg opplevde ikke det å være på Vår Frue hospital som en stor påkjenning utover det jeg har nevnt allerede. Jeg opplevde personalet som hyggelig.

«På bakgrunn av vrangforestillingenes paranoide karakter kan man ikke utelukke at han under fremtidige stress-/grensesettingssituasjoner vil kunne utagere. Voldsrisiko vurderes dermed moderat forhøyet på lengre sikt med bakgrunn i hans symptomatikk».

Jeg mener jeg var utsatt for personforfølgelse (stalking) forut for innleggelsen i 2015, og har vært utsatt for flere lovbrudd både før og etter 2011 som jeg har vært inne på over. Det har lenge vært en lov som forbyr personforfølgelse og det kom også en ny lov for et par år siden som retter seg direkte mot stalking. Jeg har alltid benyttet meg av muligheten til å politianmelde om jeg mener jeg utsettes for straffbare forhold og det akter jeg å fortsette med. Så det er ingen grunn til å mene at det jeg uttrykte under innleggelsen tilsa at jeg kunne komme til å utagere. Dermed var det ingen grunn til å mene at det var eller er moderat forhøyet voldsrisiko på lengre sikt. Hadde jeg fremsatt konkrete fysiske trusler direkte overfor personer uten å korrigere meg selv, eller hatt en voldshistorikk, hadde jeg kanskje vært en trussel? Noe dumt kan man ha sagt til noen gjennom et langt liv men jeg har i mitt voksne liv aldri fremsatt noen fysiske trusler mot noen såvidt jeg kan huske.

«Begrunnelsen for å søke asyl var at han frykter for sitt liv her i Norge og at han hadde fått nok av norske myndigheter 4 siste år».

Jeg mener at politi og myndigheter har sviktet i forhold til det å stoppe datatyveri, heleri av mine data, personforfølgelse og forsøk på heleri av prosjektet mitt, samt å holde parten eller partene som har stått bak det ansvarlig og påse at de får behandling og oppfølging av helsevesenet. Jeg mener det kan ha begynt i 2005 og når lovbrudd skjer over så lang tid (5-10 år) uten at politi gjør noe som helst for å stoppe det, da er det noe galt.

Selv om det var et medikament som jeg var inne på over som utløste turen min til ambassaden er det også noe av forklaringen på at jeg tenkte å søke asylt. Jeg føler meg ikke truet på livet i dag men mener fremdeles at en eller flere personer som står bak disse lovbruddene i det minste skulle hatt oppfølging av helsevesenet. De må ha vært psykisk syke. Om ikke er mine personlige mening at de skulle vært i fengsel, men det er ikke min oppgave å ta stilling til.

«X forteller at familien nå er glade for at pasienten får behandling da de i flere år har oppfattet ham som vrangforestilt».

X kan ikke vite noe om hva jeg har tastet privat på min pc og ikke. Og han har ikke forutsetning til å kunne ta stilling til om det har vært begått forskjellige typer lovbrudd mot meg med mindre han besitter informasjon som tilsier noe annet. Når det er nevnt så forstår jeg at en del av mine epost skapte usikkerhet, deriblant sammendraget jeg sendte rundt som aldri skulle vært sendt ut som trolig medvirket til innleggelsen.

22. juli saken var en alvorlig sak så det er ikke rart at noen reagerte som de gjorde.

Kommentar til 21.05.2017 Forløpsnotat v/lege i spesialisering

«Mener fortsatt at han ikke er psykotisk og at han kan bevise sine påstander og forfølgelse».

Hadde politi hatt vilje til å avdekke stalkingen så hadde de også avdekket at det skjedde. Det er ingen tvil om at det skjedde.

Kommentar til 25.09.2017 Forløpsnotat v/lege i spesialisering

«Pasientens tilstand vurderes uforandret. Han bekrefter at han fortsatt har en virkelighetsoppfatning forenlig med paranoide vrangforestillinger, men viser ikke sykdomsinnsikt. Han vurderes ikke umidelbart i fare for seg selv eller andre, men på bakgrunn av hans omfattende, og langvarige, parnoide vrangforestillingssystem vurderes hans voldsrisiko lett forhøyet på sikt.»

Jeg uttrykte meg aldri på noen måte som tilsa at det var noen fare for at voldsrisikoen var lett forhøyet på sikt. Så dette er feil og skulle ikke vært skrevet. Det forundrer meg litt at helsepersonell har lov til å fremsette slike påstander med mindre de er lenket til konkrete trusler. Når det er nevnt har jeg ingen ting i mot legen som skrev dette og jeg tilgir det.

Kommentar til 28.09.2017 Forløpsnotat v/lege i spesialisering

«Sier kort tid etterpå at det ville vært godt om det hele viste seg å være en sykdom».

Som jeg var inne på i kommentar til Psykiatrisk status presens ved innleggelse den 25.08.2015 så var det innhold i anmeldelsen jeg innleverte som jeg forstår kan ha medvirket til innleggelsen. Jeg tror desverre det ville være en gal forenkling å mene at en del av påstandene mine handler om sykdom.

Kommentar til 30.09.2017 Forløpsnotat v/lege i spesialisering

Jeg ønsker at hele andre avsnitt som begynner med «Pasienten forteller………» og slutter med «…………. er helt reelt» slettes.

Her et lite utrag fra dette avsnittet og en kommentar til det:

«Dette i håp om at advokaten kan gi ham opplysninger i saken som kan belyse hvorfor han (pasienten) har blitt blandet inn i terrorhandlingene og hvem som er ansvarlig for dette.»

Jeg har aldri fått noen bekreftelse fra noen på at jeg har vært blandet inn i terrorhandlingene, men spør meg om noen kan ha trukket inn navnet mitt i saken som en konsekvens av deres vrangforestillinger. Jeg mener som nevnt det har vært begått flere lovbrudd mot meg over flere år både før og etter 2011, som egentlig skulle vært stoppet i 2011. Det er ingen vrangforestilling at jeg aldri har hatt noe med Breivik eller terrorhendelsen den 22. juli å gjøre men helt klart en vrangforestilling hos andre om de har trodd jeg har hatt det. Så da handler dette om andres sykdom.

Om noen ønsker mer informasjon om dette så ligger det flere tekster og videoer på bloggen min www.borgesblog.com som omhandler det.

«Om pasienten skulle oppnå økende sykdomsinnsikt må man også være forberedt på at dette kan utløse sterke emosjonelle reaksjoner da han senere år har bygget opp hele sitt liv rundt sine vrangforestillinger».

Jeg føler ikke det er riktig. På bloggen min deler jeg informasjon om meg og mitt liv og jeg står for alt jeg formidlet der. Sannheten er at jeg i flere år arbeidet med et stort prosjekt innen idrett som andre har prøvd å stjele fra meg. Jeg har alle de beste kortene på min hånd som patentsøknader, epostdokumentasjon, avtaler osv. I tillegg så er det meg som faktisk står bak ideer og planer knyttet til dette systemet og jeg betalte for det. Prosjektet har som nevnt vært motiv for andre, og hadde de hatt noe som helst å fare med så hadde de ønsket dette i retten.

Jeg har ikke noe problem med å forholde meg til det som har vært men det har tatt noe tid å sette ord på alt som jeg gjør i bloggen min.

«Pasienten vurderes å ha en øket voldsrisiko på sikt, dette grunnet paranoide forfølgelsesideer, men denne risiko vurderes ivaretatt på en forsvarlig måte så lenge pasienten er medisinert med antipsykotika».

Dette bør også slettes og om ikke bør det legges til en kommentar i teksten:

Jeg har ikke fremsatt noen fysiske trusler mot noen og har heller ikke noen planer om å ramme noen fysisk. Det er ingen øket voldsrisiko på sikt. Om jeg rammes av lovbrudd vil jeg politianmelde det.

Det er ikke behov for noe medikament for det.

Kommentar til 02.10.15 Forløpsnotat v/lege i spesialisering

Jeg ønsker at en stor del av første avsnitt som begynner med «………..» og slutter med «…………. .» slettes.

Kommentar til 09.10.15 Forløpsnotat v/lege i spesialisering

«Pasienten sier at han har opplevd å ikke bli anerkjent og sett og at dette er vondt»

Det som er galt i dette er at en rekke lovbrudd som har vært begått mot meg både før og etter 2011 ikke har vært stoppet og håndhevet av politi. Jeg vil ikke si at det er vondt men det er ikke riktig.

Det er ikke det å bli anerkjent som er viktig for meg. Anerkjennelse er ofte en naturlig del av det man utretter i livet og det er ikke anerkjennelsen jeg higer etter. Jeg ønsker bare beskytte om det som faktisk tilhører meg og skape meg en inntekt til å kunne forsørge meg selv og kanskje også en kone i fremtiden. Om jeg får anerkjennelse som et resultat av noe jeg gjør så har jeg ikke noe i mot det men det er ikke det som driver meg. Jeg drives av verdiene jeg har og av det jeg syns er meningsfullt og fornuftig å bruke tiden min på.

«Det fremkommer også at pasienten fortsatt er overbevist om at det foreligger et komplott mot ham og at politiet bevisst har unnlatt å følge opp hans anmeldelser av alvorlige lovbrudd.»

Jeg vil ikke bruke ordet komplott men jeg mener at politi har sviktet ja i forhold til å stoppe nettverk av personer som har begått lovbrudd mot meg både før og etter 2011.

Kommentar til 13.10.15 Forløpsnotat v/lege i spesialisering

«Pasienten mener vi bør komme med konkrete bevis på at han lider av vrangforestillinger og han mener at han har håndfaste bevis på at han i lengre tid har vært utsatt for et komplott.»

Poenget mitt var nok at sykehuset ikke kunne bevise at enkelte påstander jeg fremsatte var vrangforestillinger, og derfor vil det være galt å hevde det var vrangforestillinger.

Informasjon av betydning i saken er jeg åpen om på bloggen min.

Jeg kan ikke huske at jeg har brukt uttrykket håndfaste bevis men jeg mener å ha fått indikasjoner på at noen har stjålet private data fra meg. Og at noen må ha videreformidlet det til andre (heleri) og at noen har forsøkt stoppe eller stjele prosjektet mitt. Jeg mener som nevnt også å ha vært utsatt for personforfølgelse i perioder forut for innleggelsen.

Noe av det kan være vanskelig å bevise om personer som er kjent med det ikke er villige til å bekrefte det, men jeg mener det ville være mulig å få bekreftet det om en del personer navngitt i sammendrag jeg sendte ut ble innkalt som vitner i en sak på et senere tidspunkt. Jeg ser ikke behov for en slik sak i dag og er på god vei til å legge det bak meg. Jeg kan tilgi det som har vært og prøver nå å gjøre det beste ut av det som er og kommer.

Kommentar til 20.10.15 Forløpsnotat v/lege i spesialisering

«Forteller videre han lider av lett depresjon og angst».

Jeg mener mitt hovedproblem nok var angst og frykt knyttet til det som har vært. Jeg kan også ha brukt uttrykket lett deprimert men ikke på en slik måte at jeg har vært suicidal. Om jeg har brukt et slik uttrykk har det nok vært fordi det har vært helt urimelige forhold rundt meg en periode etter mai 2011.

«Sier at han har blitt motarbeidet mye oppigjennom livet og at han har måttet gi opp flere drømmer på grunn av dette og at han derfor er lett deprimert».

Jeg kan ikke huske å ha sagt det og om jeg har uttrykt det er det feil. Jeg har følt meg motarbeidet etter 2011 ja, av en eller flere parter som har begått en rekke lovbrudd mot meg, men jeg har ikke gitt opp mål av den grunn. Jeg vil ikke bruke uttrykket drømmer. Jeg vil bruke uttrykket normale mål i livet som kan handle om å skape seg et levebrød. å finne seg en jobb eller et sted å bo. Drømmer gjør man om natten. De aller fleste mennesker må flytte ambisjonsnivået sitt litt ut fra det de opplever i livet. Det kan være tilfeldigheter som påvirker ens situasjon. Noen ganger går det bedre enn ventet, andre ganger dårligere. Noen ganger tar noe lenger tid, andre ganger går noe raskere enn man tenker.

20.10.15 Forløpsnotat v/lege i spesialisering

«U.t. bringer opp pasientens uttalelser fra helgen om at han ville kaste seg foran en buss. Pasienten sier at han sa dette fordi han ikke ønsket å ta Latuda og at det var et uttrykk for hvor vanskelig han syntes det var å stå på denne medisinen.»

Jeg ga personalet mange tilbakemeldinger om at medisinen ikke var bra for meg og ble anmodet om å ta den for lenge. Det kom til et punkt da jeg opplevde det som så ubehagelig at jeg tenkte det var på tide å si klart fra «skal jeg fortsette å ta denne så kan jeg like gjerne kaste meg foran en buss».

Kommentar til 22.10.15 Forløpsnotat v/lege i spesialisering

«Pasienten fører samtalen videre til forestillinger om at det er et komplott rettet mot ham. Han understreker at han er 100% sikker på at dette er tilfelle, og at han ikke forstår hvordan vi kan hevde at dette er vrangforestillinger.»

Jeg kan ikke huske å ha brukt ordet komplott men mener at et nettverk av mennesker har prøvd å påvirke enkelte forhold rundt meg og kanskje også mennesker jeg kjenner i en periode etter 2011. Og at mine private data har vært misbrukt i forbindelse med det.

Kommentar til Videre forkløp hos Vår Frue Hospital

«Han har planlagt å starte en egen nettside, en slags gule sider ment for shipping og offshore».

Det var en ide jeg jobbet litt med men har senere slått fra meg å arbeide videre med det.

«Han sier han er redd for at han kan være smittet av HIV-viruset, og han ønsker at det tas blodprøver for å få sjekket dette.

Det stemmer at jeg har hatt irrasjonell angst knyttet til kjønnssykdommer. Jeg har ikke hatt et aktivt seksualliv over mange år på grunn av forhold jeg kommer inn på her. Jeg vil gjerne at dere tilføyer i journalen at det ble tatt blodprøver og at det viste seg jeg ikke hadde noen slik sykdom, eller andre sykdommer jeg ble testet for.

Kommentar til Vurdering – inkl. Selvmordsfarevurdering

«Vrangforestillingene var gjennomgående , fastlåste og styrende, og de har vært tilstede siden begynnelsen av 2000-tallet, med en markant forverrelse i 2011. De har praktisk talt vært altomfattende, og har omhandlet såvel naboer som internasjonale aktører, og de har hatt et klart persekutorisk preg.»

Dette stemmer ikke. Jeg fungerte bra i perioden 2000-2011 og var i aktvitet i denne perioden. Jeg har vedlagt Cven min og dere kan se der hva jeg har bedrevet. Fra mai 2011 fikk jeg derimot spesielle utfordringer etter innlevering av patentsøknaden. Det var åpenbart noen som ikke likte at jeg innleverte den.

«Han har i mange år følt seg konspirert mot, utnyttet og motarbeidet, og han har i lange perioder fryktet for sitt eget liv. Det er således ingen tvil om at de paranoide vrangforestillingene har umuliggjort en normal livsførsel, hvor både yrkesliv og sosial fungering vanligvis inngår.»

Jeg fryktet for mitt liv i en ganske lang periode etter mai 2011, etter en kommentar fra min nabo og en oppførsel som helt helt klart ga grunn til bekymring. Så har det avtatt gradvis i tiden etter og i dag opplever jeg ikke dette som noe problem. Nøyaktig forklaring på det er jeg usikker på men ønsker ham alt vel fremover. 

Jeg har ikke følt meg utnyttet men jeg har merket meg at mennesker har vært ute etter idrettsprosjektet mitt. En del mennesker har trolig vært kjent med at jeg jobbet med det siden 2005, og de kan ha hatt «drømmer» om å overta det på en helt uakseptabel måte. Det at politi ikke har klart å stoppe dem har helt klart umuliggjort en normal livsførsel for meg i en periode frem til innleggelsen, der både yrkesliv og sosial fungering vanligvis inngår ja.

Min viktigste karriere har handlet om dette prosjektet (systemutvikling og det å arbeide med kreative prosjekter), selv om det ikke har gitt meg noen økonomisk suksess.

Jeg har såvidt tatt opp arbeidet med det igjen der jeg tar hensyn til alle interesserte (gjennom en vanlig lisensavtale der alle fritt kan bruke det på enkelte betingelser) og vil bruke noe tid fremover på å tilrettelegge for det.

Jeg ga fra meg prosjektet i tiden rundt innleggelsen i 2015 og gaven ble nok oppfattet som et symptom på sykdom, så jeg ser ikke noe problem med å ta opp igjen arbeide i disse dager der jeg heller ta hensyn til de som føler seg berørt. Det viktigste for meg er ikke pengene men å få realisert ideene mine knyttet til det, blant annet for å få frem hva jeg faktisk brukte veldig mye av tiden min på i perioden 2005-2011, selv om jeg selvfølgelig også ønsker meg en lønnsinntekt. Det var for mange års arbeide uten lønn til at jeg bare kan glemme det.

Når dette er nevnt holder jeg også på med andre prosjekter i dag som også har potensiale til å gi meg en inntekt fremover.

Kommentar til Vurdering av tvungent psykisk helsevern på døgninstitusjon:

«Paranoide vrangforestillinger som har stått over flere år, er erfaringsmessig tidkrevende å behandle.»

Som nevnt, det at et nettverk stalket meg fra tid til annen før 2015 handler om lovbrudd, men jeg har akseptert at sykehuset valgte å diagnostisere symptomene som paranoide vrangforestillinger.

Jeg opplever ikke stalking som noe problem i dag.

Kommentar til utskrivningsnotat v/lege i spesialisering

«I samtale med sin behandler har han fortalt om forfølgelsesvrangforestillinger siden 2011, som blant annet har innbefattet Anders Behring Breivik.»

«Innbefattet» kan bety mye så fint om «som blant annet har innbefattet Anders Behring Breivik» slettes. Jeg forteller om hva jeg tenker rundt 22. juli saken på bloggen min og informasjon kan hentes derfra om dere ønsker å tilføye informasjon om hva jeg tenker rundt det.

CV CMB

 

 

 

By | 17 December, 2017 |